Nieuws

Wat als de eigenaar die een precaire bezettingsovereenkomst sluit, een vennootschap is?

> Lees verder

Wat zijn de verschillen tussen de belastingstelsels als de eigenaar een natuurlijke persoon is, dan wel een vennootschap?

> Lees verder

Heeft het juridische karakter van de terbeschikkingstelling van het onroerend goed (overeenkomst van precaire bezetting of huurovereenkomst) gevolgen voor de (door de eigenaar verschuldigde) onroerende voorheffing?

> Lees verder

Bestaan er vrijstellingen van onroerende voorheffing?

> Lees verder

Kan de eigenaar de onroerende voorheffing (die hij verschuldigd is) in rekening brengen aan de bewoners?

> Lees verder

Zijn inkomsten uit precaire bezettingen onderworpen aan btw?

> Lees verder

Zijn kantoorpanden die plaats bieden aan een precaire bezetting (en die dus in feite een ander gebruik krijgen – woondoeleinden, culturele activiteiten, …) nog steeds onderworpen aan de traditionele belasting op kantoorruimte?

> Lees verder

Wie moet de belasting betalen in geval van een deelovereenkomst?

> Lees verder

Wat als de private eigenaar van een overeenkomst van precaire bezetting een professionele activiteit uitoefent?

> Lees verder

Is het de vereniging die de bewoning beheert uit stedenbouwkundig oogpunt toegestaan een kleine handelszaak op te zetten? (bijvoorbeeld een table d’hôte in een deel van het bezette pand, of een pop-upwinkel)?

> Lees verder