Nieuws

Wat als de eigenaar die een precaire bezettingsovereenkomst sluit, een vennootschap is?

> Lees verder

Wat zijn de verschillen tussen de belastingstelsels als de eigenaar een natuurlijke persoon is, dan wel een vennootschap?

> Lees verder

Heeft het juridische karakter van de terbeschikkingstelling van het onroerend goed (overeenkomst van precaire bezetting of huurovereenkomst) gevolgen voor de (door de eigenaar verschuldigde) onroerende voorheffing?

> Lees verder

Bestaan er vrijstellingen van onroerende voorheffing?

> Lees verder

Kan de eigenaar de onroerende voorheffing (die hij verschuldigd is) in rekening brengen aan de bewoners?

> Lees verder

Zijn inkomsten uit precaire bezettingen onderworpen aan btw?

> Lees verder

Zijn kantoorpanden die plaats bieden aan een precaire bezetting (en die dus in feite een ander gebruik krijgen – woondoeleinden, culturele activiteiten, …) nog steeds onderworpen aan de traditionele belasting op kantoorruimte?

> Lees verder

In het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (art. 7, §1, 2°) wordt voor de aanduiding van panden die niet door de eigenaar worden bewoond en waarvan de inkomsten belastbaar zijn, een specifieke term gebruikt: ‘verhuurde onroerende goederen’. Betekent dit dat inkomen uit onroerend goed waarvoor een precaire bezettingsovereenkomst van kracht is, niet wordt belast? (Ter herinnering: de precaire bezettingsovereenkomst is een juridisch instrument dat niet mag worden verward met een huurovereenkomst).

> Lees verder

Wat zijn precies deze inkomsten uit onroerend goed in het geval van een precaire bezetting? Met andere woorden: wat is in een dergelijk geval de belastinggrondslag?

> Lees verder

Wie moet de belasting betalen in geval van een deelovereenkomst?

> Lees verder