Geschiedenis

Verschillende initiatieven gingen vooraf aan de oprichting van het Loket Tijdelijk Gebruik. Deze hebben het bijgedragen aan de nodige ervaring voor de opstart van het Loket.

Verschillende werkgroepen en overlegsessies hebben een dynamiek van uitwisseling tussen de verschillende actoren op gang gebracht.

Brussel telt steeds meer tijdelijke projecten. Sommige initiatieven werden gelanceerd vóór de oprichting van het Loket Tijdelijk Gebruik.

Als overheidsinstantie en eigenaar van gronden heeft citydev.brussels een pioniersrol vervuld, met name door het beschikbaar stellen van enkele van haar terreinen voor tijdelijke gebruik. Stadsprojecten zijn soms van lange duur, en dus ging citydev.brussels sinds 2015 proactief over tot de tijdelijke “activering” van haar terreinen. Op die manier dragen zij bij aan de ontwikkeling van het Gewest.

Deze ervaring heeft bijgedragen aan de opstart van het Loket en aan een beter begrip van de dynamiek rond tijdelijk gebruik. Ook konden hiermee tools worden ontwikkeld die een brug mogelijk maken tussen eigenaars van een bepaalde site en initiatiefnemers van projecten.

Verschillende werkgroepen en overlegsessies hebben ook een dynamiek van uitwisseling tussen de verschillende actoren op gang gebracht.

Bij sommige stedelijke projecten, zoals de Richtplannen van Aanleg (RPA) voor Weststation (Park West) en de Kazernes van Elsene (See U), tracht perspective.brussels een tijdelijke invulling te bevorderen.

2018 :

 • Het Gewestelijk Programma in Circulaire Economie (GPCE) identificeert tijdelijke bezetting als een van de hefbomen om projecten op het gebied van circulaire economie te stimuleren.
 • Een speciale werkgroep wordt opgericht door de Circular Regulation Deal (CiReDe). Zij is verantwoordelijk voor het interviewen van belanghebbenden en beheerders van tijdelijke bezettingsprojecten, teneinde belemmeringen in de regelgeving op te sporen.

2019 :

 • urban.brussels organiseert werkgroepen over de wijziging van het regelgevend kader, en meer bepaald het decreet van de Brusselse regering over de vrijstelling van stedenbouwkundige vergunning.
 • Er is een vragenlijst gestuurd naar de publieke en particuliere vrijwilligerssector om de succesfactoren en belemmeringen van tijdelijke bezetting in Brussel in kaart te brengen.
 • Er is ook een vragenlijst gestuurd naar overheidsinstanties op alle niveaus om hun standpunt over tijdelijke bezetting en hun belangstelling voor een overlegruimte te vernemen.
 • Om de meest gestelde vragen te beantwoorden, heeft perspective.brussels een gids opgesteld over tijdelijke gebruik in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het is zowel bedoeld voor initiatiefnemers die een plaats zoeken als voor personen die hun ruimte voor een bepaalde periode ter beschikking willen stellen.
 • De Brusselse regering had zich in haar algemene beleidsverklaring bereid verklaard “overgangsbeheerplannen en tijdelijk gebruik te vergemakkelijken (in regelgevende en praktische zin), met name door creëren van een loket “Tijdelijke gebruik” om de toegang tot informatie te vereenvoudigen en een leidraad te zijn voor elke drager van een project voor tijdelijk gebruik. perspective.brussels en citydev.brussels zijn aangesteld om deze verplichtingen na te komen en dit centrale loket te ontwikkelen.

2020 :

 • De regionale overheden werken mee aan de opstelling van het handvest van de overheid.
 • Een transversale werkgroep brengt gemeenten en regionale instellingen samen in het kader van het initiatief “Brussel op vakantie”. Het doel hiervan is informatie uit te wisselen en de uitvoering van de verschillende tijdelijke bezettingsprojecten tijdens de zomerperiode te coördineren.

2021 :

 • Op 8 juli 2021 geeft de Brusselse Hoofdstedelijke Regering de opdracht aan perspective.brussels en citydev.brussels om het Loket Tijdelijk Gebruik op te richten.
 • citydev.brussels verbindt zich ertoe het operationele aspect van deze structuur te verzekeren door haar ervaring in de organisatie van tijdelijke bezettingen voor de openbare en particuliere sector in te zetten.
 • perspective.brussels is belast met het aansturen en voeden van het digitale loket en het regionale uitwisselingsplatform.
 • Deze nieuwe werkwijzen bieden spontane, snelle en concrete antwoorden op de behoeften van het grondgebied en zijn inwoners.
 • Het Loket verleent volgens objectieve criteria bijstand in de vorm van middelen (logistiek, personeel, technisch) aan elk particulier of openbaar project voor tijdelijke bewoning.