Nieuws

Bestaat er geen aanleiding om af en toe enige stedenbouwkundige soepelheid toe te passen, bijvoorbeeld wanneer men de solidaire vormen van huisvesting wil bevorderen?

> Lees verder

Welke filosofie zit erachter de stedenbouwkundige soepelheid voor zorgwonen?

> Lees verder

Waaruit bestaat die stedenbouwkundige inrichting?

> Lees verder

Heeft deze stedenbouwkundige soepelheid gevolgen voor andere plannen?

> Lees verder

Wat als het beoogde gebruik mogelijk schade of hinder veroorzaakt voor het milieu of de omgeving?

> Lees verder

Gaat het hier niet gewoon om het Franse equivalent van het Brusselse ‘geringe omvang’-besluit?

> Lees verder

Mag men dus op geen enkele stedenbouwkundige soepelheid rekenen buiten de hiervoor genoemde gevallen?

> Lees verder

Als de initiatiefnemer van het project meent dat de beoogde werken wel degelijk binnen het kader vallen van het ‘geringe omvang’-besluit (en daardoor geen vergunning vereisen), moet hij dan desondanks officieel een vergunningaanvraag indienen (met dien verstande dat de vergunningverlenende instantie deze hoe dan ook toekent)?

> Lees verder

Welke filosofie zit er achter de vrijstelling van vergunning voor ‘de bouw en de plaatsing van elementen ontwikkeld in het kader van het universitair onderzoek of verbonden aan hoger, niet-universitair onderwijs?

> Lees verder