In het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (art. 7, §1, 2°) wordt voor de aanduiding van panden die niet door de eigenaar worden bewoond en waarvan de inkomsten belastbaar zijn, een specifieke term gebruikt: ‘verhuurde onroerende goederen’. Betekent dit dat inkomen uit onroerend goed waarvoor een precaire bezettingsovereenkomst van kracht is, niet wordt belast? (Ter herinnering: de precaire bezettingsovereenkomst is een juridisch instrument dat niet mag worden verward met een huurovereenkomst).