Wettelijk kader

document

Modelovereenkomst gebruiker tijdelijke bezetting

Modelovereenkomst van Citydev. Dit model kan worden gebruikt voor een overeenkomst tussen de eigenaar en de gebruiker van een site. De clausules moeten worden herzien en aangepast aan het project waarvoor u dit model gebruikt.
> Bekijk document
document

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering met betrekking tot de stedenbouwkundige vergunningen van beperkte duur

Het nieuwe ‘Kaderbesluit stedenbouwkundige vergunningen van beperkte duur’ is goedgekeurd op17 maart 2022. Het bepaald ‘handelingen en werken’ in het Brussels gewest waar een stedenbouwkundige vergunning van beperkte duur voor nodig is.
> Bekijk document
document

Besluit tot bepaling van de handelingen en werken die vrijgesteld zijn van een stedenbouwkundige vergunning

Besluit tot bepaling van de handelingen en werken die vrijgesteld zijn van een stedenbouwkundige vergunning, van het advies van de gemachtigde ambtenaar, van de gemeente, van de koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen, van de overlegcommissie evenals van de speciale regelen van openbaarmaking of van de medewerking van een architect.
> Bekijk document
document

Vade-mecum “De tijdelijke handelingen en werken”

Overzicht opgemaakt door Urban.brussels over “de tijdelijke handelingen en werken” verduidelijkt het juridische kader.
> Bekijk document
document

Praktische gids voor milieuvergunningen

Een handleiding voor: een milieuvergunning aanvragen, verlengen, wijzigen, naleven of betwisten, overname of stillegging van een vergunde activiteit, gemengde vergunning...
> Bekijk document
document

Advies brandweer

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot verplichting van het inwinnen van het advies van de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp voor bepaalde ingedeelde inrichtingen
> Bekijk document
document

Sancties voor leegstaande woningen

Ordonnantie ertoe strekkend een hoofdstuk V toe te voegen aan titel III van de huisvestingscode betreffende de straffen in geval van woningleegstand, tot wijziging van de ordonnantie van 12 december 1991 houdende oprichting van begrotingsfondsen en tot wijziging van het Gerechtelijke Wetboek.
> Bekijk document